Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

01.05.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar-mart ayları faktiki 2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 9 828,0 103,5 101,3
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 2 155,4 98,3 75,0
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 338,5 88,1 70,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 195,3 105,8 93,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 924,5 103,0 103,2
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 1 288,7 100,5 100,6
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 794,1 *) 106,5 101,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 aprel vəziyyətinə, nəfər) 18 658 97,5 118,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 102,4 104,1

*) 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarında

 
Arxiv