Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar-mart ayları)... Ətraflı

07.05.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar-mart ayları faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart aylarının 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar-mart aylarının 2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 9 599,1 101,3 93,5
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 2 061,4 75,0 116,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 1 345,1 70,0 112,8
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 1 130,3 93,1 120,8
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 4 713,0 103,2 102,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 1 238,2 100,6 96,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında) 745,7 101,1 107,5
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il aprelin 1-nə, nəfər) 19 140 118,5 116,6
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 104,1 113,5
 
Arxiv