Makroiqtisadi göstəricilər (2017-ci ilin yanvar ayı)... Ətraflı

28.02.2017

Göstəricinin adı 2017-ci ilin yanvar ayı faktiki, milyon manat 2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayın nisbətən, faizlə Məlumat üçün
016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 047,5 98,7 96,6
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 920,5 105,5 103,9
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 642,6 102,0 101,5
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 370,0 137,0 96,5
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 365,5 101,5 105,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat (2016-cı ilin yanvar-dekabr aylarında) 405,4 98,6 102,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 740,9 111,3 107,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2017-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 15544 124,2 108,5
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 112,1 113,2
 
Arxiv