Makroiqtisadi göstəricilər (2019-cu ilin yanvar ayı)... Ətraflı

05.03.2019

Göstəricinin adı 2019-cu ilin yanvar ayı faktiki 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə Məlumat üçün
2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbət, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 224,8 102,9 100,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat 503,3 74,5 66,6
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 284,3 59,1 68,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 307,8 112,5 73,1
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 557,7 103,5 103,0
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 442,9 100,9 100,8
Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat 788,1 *) 100,3 106,1
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2019-cu il 01 yanvar vəziyyətinə, nəfər) 9 243 48,8 127,8
İstehlak qiymətlərinin indeksi x 101,9 105,5

*) 2018-ci ilin yanvar-dekabr ayları

 
Arxiv