Makroiqtisadi göstəricilər (2018-ci ilin yanvar ayı)... Ətraflı

28.02.2018

Göstəricinin adı 2018-ci ilin yanvar ayı faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə Məlumat üçün
2017-ci ilin yanvar ayı 2016-cı ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Sənaye məhsulu, milyon manat 3 421,3 100,7 98,7
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, milyon manat 653,4 66,6 105,5
o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə 465,2 68,0 102,0
Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat 256,0 73,1 93,7
Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat 1 490,3 103,0 101,5
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat 424,5 100,8 98,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq nominal əmək haqqı, manat (2017-ci ilin yanvar-dekabr aylarında) 785,8 106,1 111,3
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2018-ci il fevralın 1-nə, nəfər) 18 856 121,3 124,2
İstehlak qiymətlərinin indeksi - 105,5 112,1
 
Arxiv