Ətraf mühitin mühafizəsi

 
 1.  
 2. Bakı şəhəri və rayonları üzrə stasionar mənbələrdən çirkləndirici maddələrin atmosfer havasına atılması
 3. Avtomobil nəqliyyatından atmosfer havasına çirkləndirici maddələrin atılması
 4. Atmosfer havasının çirklənməsi
 5. Təhlükəli istehsalat tullantılarının yaranması və onlardan istifadə edilməsi
 6. Dövri və ardıcıl su təchizatının həcmi
 7. Bakı şəhəri və rayonları üzrə sudan istifadə edilməsi
 8. Bakı şəhəri və rayonları üzrə istehsal ehtiyacları üçün sudan istifadə edilməsi
 9. Bakı şəhəri və rayonları üzrə suvarma və kənd təsərrüfatının su ilə təchizatı
 10. Bakı şəhəri və rayonları üzrə çirkab suların kənara atılması
 11. Bakı şəhəri və rayonları üzrə təmizlənməmiş çirkab su
 12. Bakı şəhəri və rayonları üzrə atmosfer havasına atılmış çirkləndirici maddələrin tutulub zərərsizləşdirilməsi
 13. 2021-ci ildə inqrediyentlər üzrə Bakı şəhəri və rayonlarının atmosfer havasına stasionar mənbələrdən atılan çirkləndirici maddələr
 14. Meteoroloji stansiyaların məlumatları